Bortom BNP-tillväxt
English

Mobilitet

Detta arbetspaket har till uppgift att undersöka och kritiskt diskutera den framtida mobiliteten.

Tillväxten i efterfrågan på gods-och persontransporter och BNP-tillväxt har historiskt haft ett nära samband, men den senaste forskningen pekar på att det nuvarande mobilitetssystemet minskar, både socialt och ekonomiskt, med stigande leveranskostnader som följd.

Det kommer att undersökas hur rörligheten kan organiseras på andra sätt för att främja sociala och miljömässiga hållbaar livsstilar i linje med scenarierna. Detta kommer att göras genom litteraturstudier och fallstudier i Sverige som omfattar stadsplanering från stadsdel- till kommunal- och regional skala.

Arbetspaketet kommer att ledas av Åsa Aretun, VTI.

Senast ändrad: 2016-01-11

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.