Bortom BNP-tillväxt
English

Hållbarhetsbedömning

Ett antal verktyg för hållbarhetsbedömningar har utvecklats för att informera olika intressenter om miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av olika planer, projekt och policys.

Exempel på sådana verktyg är strategisk miljöbedömning, livscykelanalys, sociala livscykel-bedömningar och input-output-analys. Dessa kan kombineras på olika sätt och kopplas till scenarierna.

I detta projekt kommer bedömningar av både kvantitativa och kvalitativa aspekter att göras. Arbetet kommer att ske nära de ekonomiska modellerna, men även kvalitativa aspekter som beskrivs i scenarierna kommer att inkluderas. Det kommer att omfatta hållbarhetsaspekter som är av väsentlig betydelse för utvärderingen.

Detta arbetspaketet kommer att ledas av Göran Finnveden, KTH.

Senast ändrad: 2014-04-02

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.